Who We are

Who We Are

H&H folks

Board Members

SatSangeet Kaur, President

Sat Kartar Kaur, Vice President

Kulwant Kaur, Treasurer

Guru Darshan Kaur, Secretary

Darshan Kaur Jessop (SF)

Hari Charn Kaur

Sangeet Kaur

Sat Darshan Kaur

Manjit Kaur

 

Members at Large

Dharma Kaur

Har Nal Kaur

Fatehpal Kaur

Jivan Joti Kaur

Raj Inder Kaur

Sarb Sarang Kaur

Satya Kaur

Siri Neel Kaur